REGULAMIN

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego W.KRUK, działającego pod adresem: wkruk.pl oraz zegarki-luksusowe-wkruk.pl („Serwis”), prowadzonego przez W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500269, NIP: 945-217-81-61, REGON: 123-054-986.

SŁOWNICZEK:

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz przekazane do wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
Karta Klienta – karta uzyskana przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie, w formie i na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
Klient – (i) osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Konsument –Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; Ponadto na mocy art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta, przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4 (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość), 5a (umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta) i 5b (umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej) Ustawy o prawach konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. We wskazanym zakresie przedsiębiorca traktowany jest jako Konsument.
Konto Klienta –konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta. Do Konta Klienta może zostać przypisana Karta Klienta.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia, takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
Koszty dostarczenia Towaru –koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.
Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.
Newsletter – informacja handlowa dotycząca W.KRUK, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.
Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.
Program – program lojalnościowy „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”, przeznaczony dla stałych Klientów Salonów W.KRUK oraz Sklepu Internetowego.
Platforma Programu – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi dostęp do jego danych, udostępnionych w związku z przystąpieniem do Programu oraz ich modyfikację, a także dostęp do informacji o ilości punktów zebranych przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
Regulamin Programu – dokument regulujący warunki uczestnictwa w Programie, dostępny w Serwisie pod adresem: http://wkruk.pl/klub-dla-przyjaciol-regulamin.
Rezerwacja – czasowe wyłączenie Towarów ogólnodostępnych w ofercie Salonów na rzecz Klienta, który ma zamiar dokonać zakupu Towaru w Salonie dokonane na podstawie dyspozycji Klienta w Sklepie Internetowym. Rezerwacja może być dokonana z przedpłatą lub bez przedpłaty.
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, do którego nie mają zastosowania przepisy art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
Salon lub Salon W.KRUK – stacjonarny sklep jubilerski W.KRUK, w którym można dokonać zakupu Towarów oraz odbioru Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym.
Serwis – platforma internetowa W.KRUK, działająca w domenie: wkruk.pl oraz zegarki-luksusowe-wkruk.pl.
Sklep Internetowy – platforma internetowa funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary.
Sprzedawca – przedsiębiorca: W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500269, NIP: 945-217-81-61, REGON: 123-054-986.
Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku zamówienia między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; Umowa sprzedaży stanowi umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru w rozumieniu art. 6 Ustawy o prawach konsumenta.
Ustawa o prawach konsumenta –ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, nr 827, ze zm.).
Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
W.KRUK – znak towarowy, pod którym prowadzone są Salony i Sklep Internetowy, stanowiący własność Sprzedawcy.
Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1. REJESTRACJA W SERWISIE.

1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a. dokonaniu rejestracji w Serwisie;
b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.

2. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, rezerwację Towarów w oznaczonym Salonie, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny wkruk.pl;
f. aktywne konto e-mail albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:
a. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;
b. nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu:
2.1. składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór: (i) dostawy kurierem, lub (ii) opcji odbioru w Salonie, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
2.2. może dokonać Rezerwacji, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór: (i) opcji Rezerwacji (bez przedpłaty – wówczas płatność dokonywana jest w Salonie przy odbiorze Towaru), lub (ii) opcji Rezerwacji w Salonie z przedpłatą, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam rezerwację w Salonie”. Klient następnie otrzymuje potwierdzenie gotowości rezerwacji do realizacji.

3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór (i) dostawy kurierem, lub (ii) opcji odbioru w Salonie, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu. Klienci nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu dla celów Rezerwacji powinni podać dane niezbędnych do zrealizowania Rezerwacji zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Serwisu.

4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

5. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

7. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT. Faktury przesyłane są w formie elektronicznej. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.

2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonach. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje Kosztu dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień w kraju oraz Zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

3. W przypadku Rezerwacji, wstępna weryfikacja Rezerwacji zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o dokonanej przez Klienta Rezerwacji (po jej potwierdzeniu ze wskazanym przez Klienta Salonem W.KRUK).
Po potwierdzeniu możliwości realizacji Rezerwacji, Klient dostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o możliwości dokonania zakupu zarezerwowanego Towaru w Salonie W.KRUK. Rezerwacja oznacza, że zarezerwowany Towar, zostanie zarezerwowany dla Klienta, w wybranym przez Klienta Salonie W.KRUK, tj. zostanie wyłączony z oferty sprzedaży dla innych klientów, na okres 3 dni od dnia przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o możliwości dokonania zakupu zarezerwowanego Towaru w Salonie W.KRUK. W przypadku braku możliwości dokonania Rezerwacji Towaru, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez informację przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji.

4. Klient będzie uprawniony do dokonania zakupu zarezerwowanego Towaru w terminie 3 dni od dnia przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o możliwości dokonania zakupu zarezerwowanego Towaru w Salonie. W przypadku braku dokonania przez Klienta zakupu zarezerwowanego Towaru w Salonie w powyższym terminie, Rezerwacja Towaru wygasa i Sprzedawca będzie uprawniony do sprzedazy Towaru na rzecz innych podmiotów. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję przedpłaconej Rezerwacji i wpłacił na rzecz Sprzedawcy cenę zarezerwowanego Towaru, w przypadku wygaśnięcia Rezerwacji, Sprzedawca zwróci na rzecz Klienta przedpłaconą cenę za taki Towar w terminie 14 dni.

5. Umowa sprzedaży zarezerwowanego Towaru zawierana jest ze Sprzedawcą przy odbiorze zarezerwowanego Towaru w Salonie i nie stanowi umowy sprzedaży zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

6. Informacja o możliwości Rezerwacji Towaru nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest, jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dokonanie Rezerwacji przez Klienta nie stanowi oferty Klienta do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i nie jest dla niego wiążąca.

7. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
c. płatność gotówką (za pobraniem) lub u kuriera, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 poniżej;
d. płatność Elektronicznym Karnetem Jubilerskim.

8. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

9. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Paragon lub faktura VAT przesyłane są w formie elektronicznej.

§ 4. DOSTAWA.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej, Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi do 14 dni roboczych, z wyłączeniem obrączek wykonywanych na zlecenie Klienta oraz innych Towarów grawerowanych lub w inny sposób indywidualizowanych na życzenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi 25 dni roboczych, które to terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;
b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta;
c. odbiór przez Klienta w wybranym salonie W.KRUK na terenie Polski.

3. W przypadku, gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta.

4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane firmy kurierskiej wskazane są w Sklepie.

6. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

7. W przypadku, gdy jako sposób dostawy zostanie wskazany odbiór w wybranym Salonie W.Kruk, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o dostarczeniu zamówionego Towaru do Salonu. Klient jest zobowiązany do odbioru Towaru z Salonu w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta we wskazanym terminie, zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których zapłata nastąpiła z góry, zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 21 dni, w formie w jakiej została uiszczona.

8. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

9. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

10. Zegarki zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego objęte są 2-letnią gwarancją, chyba że w karcie gwarancyjnej wskazano inaczej. Sposób korzystania przez Klienta z przysługujących uprawnień gwarancyjnych opisany jest w dostarczanej wraz z Towarem karcie gwarancyjnej. Dane gwaranta wskazane są w karcie gwarancyjnej.

§ 5. PRZEDSIĘBIORCY.

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami, tj. takimi przedsiębiorcami, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. W stosunku do Umowy sprzedaży Towarów zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

4. Przedsiębiorca po otrzymaniu Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towarów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.

5. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Konsumentami.

2. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Treść pouczenia jest zawarta w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
2.1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
2.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z procedurą zamieszczoną pod adresem internetowym http://wkruk.pl/zwroty. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest Konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 2, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do Sklepu Internetowego, nie później niż 30 dnia od dnia wskazanego w pkt. 2 powyżej. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wówczas wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 2 lub ust. 3, Klient ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu Internetowego pod następujący adres: W.KRUK S.A., Sklep Internetowy W.KRUK, Podium Park, Al. Jana Pawła II 43a, 31-864 Kraków. W przypadku gdy zwrot Towaru dokonywany jest na terenie Polski oraz odbywa się zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego procedurą „Bezpłatne zwroty w 30 dni” jest on dokonywany na koszt Sprzedawcy. W przypadku, gdy zwrot Towaru dokonywany jest spoza granic Polski oraz nie odbywa się zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego procedurą „Bezpłatne zwroty w 30 dni”, koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar i wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: http://wkruk.pl/zwroty. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Ponadto oświadczenie może być wysłane na adres:
W.KRUK S.A.
Podium Park, Al. Jana Pawła II 43a, 31-864 Kraków

lub na adres e-mail: bok@wkruk.pl

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Usługa bezpłatnego zwrotu jest jednorazowa i dostępna wyłącznie na terenie Polski. Poza tym Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Postanowienie pkt. 3 – pkt. 11 stosuje się odpowiednio do Rezerwacji dokonanej z opcją przedpłaty. Klient, będący Konsumentem może wykonać zwrot w terminie 30 dni od dnia odbioru Towaru w Salonie w związku z korzystaniem z Rezerwacji, powołując się na jej numer.

§ 7. REKLAMACJE.

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary niepełnowartościowe powinny być oznaczone wyraźnie przez Sprzedawcę z podaniem ich cech.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność w przypadku braku zgodności Towarów z umową na zasadach wskazanych w art. 43a – 43f Ustawy o prawach konsumenta.
Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
W szczególności zakres uprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta określa Załącznik nr 3.

3. Klientowi będącemu Konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

4. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane na adres:
Reklamacje W.KRUK, W.KRUK SA, Podium Park, Al. Jana Pawła II 43a, 31-864 Kraków
lub
b) przesłane na adres e-mail: zlecenia@wkruk.pl
lub
c) złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez Sprzedawcę (lista salonów znajduje się na stronie internetowej http://wkruk.pl/outpost/list).

5. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://wkruk.pl/zwroty.

6. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) w ramach alternatywnego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution) działającego w Europie, który pomaga konsumentom i przedsiębiorcom, którzy nie umieli samodzielnie dojść do porozumienia w sporze. Łącze elektroniczne do platformy ODR, czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze: Składanie Reklamacji.

§ 8. NEWSLETTER.

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 9. DANE OSOBOWE.

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie” lub “RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a) przyjmowania zamówień, bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie oraz realizacji Umowy sprzedaży, procedury reklamacji, (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu Internetowego (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
i) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
k) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu Internetowego oraz wersji mobilnej Sklepu Internetowego – na zasadach określonych w Polityce Cookies.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.

3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie) lub przedsiębiorcom prowadzącym salony stacjonarne pod marką Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji odbioru zamówienia w konkretnym salonie stacjonarnym), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w
zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).

4. Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się tu: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks
W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO). W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych przekazanie danych osobowych wymaga zgody Klienta.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane do ustania usprawiedliwionych celów, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

11. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem: inspektorODO@wkruk.pl.

§ 10. DANE KONTAKTOWE.

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
W.KRUK S.A., Sklep Internetowy W.KRUK, Podium Park, Al. Jana Pawła II 43a, 31-864 Kraków
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 345 1840,
c) za pośrednictwem e-mail: bok@wkruk.pl

§ 11. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE.

1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Klient będący uczestnikiem Programu, może dokonać przypisania do Konta Klienta Karty Klienta. Klient posiadający Konto Klienta, może dokonać przypisania Karty Klienta do Konta Klienta także w późniejszym terminie, korzystając z zakładki Moje Konto.

2. Przypisanie do Konta Klienta Karty Klienta, umożliwia Klientowi korzystanie podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym z uzyskanego w związku z uczestnictwem w Programie stałego rabatu oraz dokonywanie wymiany zebranych przez Klienta punktów na nagrody w postaci rabatu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Do Umów sprzedaży mają zastosowanie przepisy i Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. W przypadku rozbieżności w interpretacji należy przyjąć jako wiążącą interpretację, która pozostaje w zgodzie z powołanymi przepisami. Dla Przedsiębiorców nie będących Konsumentami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

3. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
a) wszystkich użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz
b) użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

4. Termin obowiązywania zmian będzie określony w zmianie, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia, chyba że zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenia Konta w Sklepie internetowym. Zmienione postanowienia mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

5. Do Umów sprzedaży mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

ZAŁĄCZNIK 1. (do pobrania)

ZAŁĄCZNIK 2. (do pobrania)

ZAŁĄCZNIK 3. (do pobrania)