Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Klub Dla Przyjaciół Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) programu „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”, (zwanego dalej „Programem”) organizowanego przez spółkę W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500269, NIP 9452178161, REGON 123054986 (zwaną dalej „W.KRUK”), przeznaczonego dla stałych klientów salonów prowadzonych pod marką W.KRUK (zwanych dalej „Salonami”) i sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: wkruk.pl (zwanego dalej „SI”), jest dokumentem regulującym warunki uczestnictwa w tym Programie.

2. Uczestnikiem Programu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i spółki osobowe prawa handlowego.

3. Pracownicy W.KRUK oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników W.KRUK (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami.

4. W.KRUK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach Regulaminu W.KRUK powiadamia Uczestników za pośrednictwem Salonów, strony internetowej wkruk.pl lub w korespondencji bezpośredniej.

5. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Po otrzymaniu przez W.KRUK zawiadomienia w tym zakresie Karta zostanie zablokowana, wszystkie Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

6. Do Programu można przystąpić po dokonaniu jednorazowo zakupu towaru w Salonie oraz po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego dostępnego w Salonach lub po złożeniu zamówienia zakupu towaru w SI i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wkruk.pl (formularz zgłoszeniowy dostępny odpowiednio w Salonach i SI będzie zwany dalej „Formularzem”). Przez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.

7. Jeżeli Uczestnik naruszy warunki Regulaminu W.KRUK ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie oraz zablokować Kartę. W takim przypadku wszystkie Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

8. Uczestnik na Formularzu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zakres wyrażonej zgody określony jest na Formularzu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów Programu jest dobrowolne, jednakże warunkuje przystąpienie do Programu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników wprowadzane są do bazy danych, której administratorem jest W.KRUK. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Swoje prawa Uczestnik może realizować za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Programu (zwanego dalej „BO”). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie. W takim przypadku wydana Karta zostanie zablokowana, wszystkie Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

9. Uczestnik otrzymuje punkty za zakupy dokonane w Salonach i SI uczestniczących w Programie, z którym związane jest prawo do otrzymania korzyści związanych z Programem zgodnie z aktualną ofertą Programu (zwane w Regulaminie „Punktami”). Zgromadzone Punkty Uczestnik może wymieniać na korzyści (zwane dalej „Nagrodami”). Nagrody, mogą polegać na przyznaniu Uczestnikowi rabatów lub nagród rzeczowych lub usług. Zgromadzone Punkty Uczestnik może zamienić na Nagrody zgodnie z aktualną ofertą Programu zamieszczoną w pkt. XII Regulaminu lub na stronie internetowej wkruk.pl lub w materiałach marketingowych Programu.

10. W.KRUK ma prawo wyłączyć wybrane Salony lub SI z Programu. Za zakupy towarów i/lub usług w takich Salonach i/lub SI nie są naliczane Punkty. Ta sama zasada dotyczy poszczególnych towarów lub usług, które mogą być wyłączone z Programu przez W.KRUK lub Partnerów Programu.

II WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu w jednym z Salonów lub w SI oraz właściwie wypełnić Formularz. Formularz musi być wypełniony czytelnie i dodatkowo w przypadku przystąpienia do Programu w Salonie podpisany. Po złożeniu należycie wypełnionego Formularza, Uczestnik otrzymuje specjalną kartę Programu (zwaną dalej „Kartą”). Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i wydawana jest jedna Karta. W.KRUK nie wydaje kart dodatkowych.

2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Formularz, podając swoje dane osobowe w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W rubryce „adres” Uczestnik musi podać swój dokładny adres do korespondencji – prywatny lub służbowy.

3. W.KRUK nie uwzględnia Formularzy nieczytelnych, błędnych, z niepełnymi danymi, a dodatkowo w przypadku przystąpienia do Programu w Salonie niepodpisanych przez Uczestników. W przypadku wcześniejszego wydania Karty stosuje się postanowienia pkt. I podpunkt 7 Regulaminu, przy czym w przypadku braku adresu do korespondencji, wypowiedzenie nie jest wymagane.

4. Uczestnik powinien powiadomić BO o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych w Formularzu w terminie 10 dni od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.

III KARTA PROGRAMU

1. Karta wydawana jest po złożeniu przez Uczestnika odpowiednio w Salonie lub w SI należycie wypełnionego, a dodatkowo w przypadku przystąpienia do Programu w Salonie podpisanego Formularza i akceptacji Formularza przez W.KRUK. Transakcja, do której został wydrukowany paragon w związku z którą wydano Kartę jest pierwszą transakcją Uczestnika zarejestrowaną na Karcie. Do każdej Karty przypisane jest konto Uczestnika, na którym zapisywane są Punkty. Każdy z Uczestników posiada unikalny numer Karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie nie będące posiadaczami danej Karty. Karta stanowi własność W.KRUK. W.KRUK może wprowadzić procedurę wymiany Kart na nowe z przepisaniem stanu punktów.

2. Karty są wydawane zgodnie z Regulaminem bez opłat. W przypadku przystąpienia do Programu w Salonie Uczestnik otrzymuje Kartę W.KRUK bezpośrednio zaraz po akceptacji przez W.KRUK należycie wypełnionego i podpisanego Formularza złożonego przez Uczestnika, natomiast w przypadku przystąpienia do Programu w SI Karta W.KRUK jest wysyłana Uczestnikowi za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej wraz z zakupionym towarem.

Karta PLATINIUM zostaje przesłana Uczestnikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie miesiąca od spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu. Wydanie Karty PLATINIUM nie wymaga wniosku Uczestnika.

3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

4. Karta nie jest zbywalna i nie może być przekazywana osobom trzecim.

5. Rodzaje Kart:

• Karta W.KRUK – karta numeryczna (nie będąca kartą imienną) wydawana na podstawie Regulaminu na podstawie Formularza.

• Karta PLATINIUM – imienna karta numeryczna wydawana na podstawie Regulaminu, po przekroczeniu przez Uczestnika łącznego obrotu brutto w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) PLN z tytułu zakupu towarów i/lub usług w Salonach i/lub SI. Obrót musi być zarejestrowany dzięki Karcie W.KRUK na koncie Uczestnika w przeciągu dwóch kolejnych lat od dnia przystąpienia do Programu i ma być potwierdzony zapisami w systemie transakcyjnym. Należności zwrócone Uczestnikowi w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami pomniejszają obrót, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

IV USZKODZENIE, ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY PROGRAMU

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub innej utraty Karty Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BO listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W.KRUK informuje, że pracownicy Salonów nie posiadają uprawnienia do dokonania blokady Kart. Pracownicy BO podejmują działania w celu zablokowania Karty wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika.

2. W.KRUK nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty w przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił BO o fakcie utraty Karty. W szczególności W.KRUK nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty. Karty, która została zablokowana nie można dalej używać. W przypadku odnalezienia Karty uprzednio zablokowanej należy ją zwrócić do BO.

3. W przypadku blokady Karty, o którym mowa w pkt. IV podpunkt 1 Regulaminu dotychczas zgromadzone Punkty na koncie Uczestnika zostaną przepisane na nowe konto wyłącznie na wyraźne życzenie Uczestnika zgłoszone w Salonie. Uczestnikowi zostanie wydana w Salonie nowa Karta bezpośrednio po w/w zgłoszeniu. Przepisanie Punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika na nowe konto nastąpi w terminie 30 dni od dnia w/w zgłoszenia.

V KORZYSTANIE Z KARTY PROGRAMU

1. Korzystanie ze stałego rabatu:

1.1. Do każdej Karty przypisany jest stały rabat wynoszący: (I) w przypadku Kart W.KRUK – 5 (pięć ) %, aktywny w systemie Programu od drugiej transakcji Uczestnika, do której został wydrukowany paragon zarejestrowanej na Karcie W.KRUK, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od wydania Karty, (II) w przypadku Kart PLATINIUM – 10 (dziesięć) %, aktywny w systemie Programu od następnego dnia po przekroczeniu wymaganego obrotu na Karcie, o którym mowa w pkt. III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu. Stały rabat przysługuje od regularnych cen detalicznych brutto. Stały rabat może ulegać zmianie na podstawie decyzji W.KRUK.

1.2. Stały rabat przypisany do Karty Uczestnik może zrealizować począwszy od drugiej transakcji Uczestnika, do której został wydrukowany paragon zarejestrowanej na Karcie W.KRUK, nie wcześniej niż po 24 godzinach od jej wydania. Nie udziela się stałego rabatu do transakcji w związku z którą wydano Kartę W.KRUK.

1.3. W przypadku transakcji, w których wymieniane są Punkty na Nagrody nie obowiązuje rabat stały przypisany do Karty.

1.4 Stałe rabaty nie łączą się z rabatami lub innymi promocjami wynikającymi z aktualnych promocji odpowiednio w Salonach i/lub SI, chyba że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

1.5. W przypadku korzystania ze stałego rabatu, inaczej niż w przypadku wymiany Punktów na Nagrody, stan Punktów na koncie Uczestnika nie podlega zmniejszeniu.

2. Gromadzenie Punktów:

2.1. Punkty można gromadzić na poniższych zasadach od pierwszej transakcji dokonanej w Salonie lub w SI, do której został wydrukowany paragon zarejestrowanej na Karcie W.KRUK. Stan Punktów Uczestnik może sprawdzić w Salonie lub w SI po przypisaniu przez Uczestnika Karty do konta Uczestnika zgodnie z pkt. V podpunkt 2.3 Regulaminu.

2.2. W Programie stosuje się następujące zasady naliczania Punktów za dokonane transakcje:

• Punkty są naliczane za zakupy w Salonach i w SI

• jeden Punkt jest naliczany za równowartość 1 zł w regularnej cenie detalicznej brutto towaru/ wynagrodzeniu za usługę z zastrzeżeniem poniższych zapisów,

• jeżeli wartość rabatów udzielonych ogółem do danej transakcji jest większa niż wartość stałego rabatu przypisanego do Karty Uczestnika (zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. V podpunkt 1.1. Regulaminu) to Punkty nie naliczają się za taką transakcję,

• w przypadku transakcji, w których wymieniane są Punkty na Nagrody to Punkty nie naliczają się za taką transakcję.

2.3. W celu zapisu Punktów na Karcie:

2.3.1 w przypadku zakupu w Salonie: Uczestnik powinien okazać Kartę kasjerowi Salonu przed zakończeniem transakcji (przed rozpoczęciem drukowania paragonu), Punkty są zapisywane w systemie Programu automatycznie po umieszczeniu przez kasjera Karty w czytniku kart przed zakończeniem transakcji (rozpoczęcie drukowania paragonu). Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 (czterdziestu ośmiu) godzinach od momentu dokonania transakcji, za którą Punkty zostały naliczone (wydrukowania paragonu).

2.3.2 w przypadku zakupu w SI: Punkty z tytułu zakupu dokonanego przed wydaniem Karty Uczestnikowi są zapisywane w systemie Programu automatycznie z chwilą rozpoczęcia drukowania paragonu. Po wydaniu Karty Uczestnikowi Uczestnik powinien w celu zapisu Punktów na Karcie dokonać przypisania Karty do swojego konta wypełniając odpowiednie pola w swoim koncie. Po przypisaniu Karty do konta Uczestnika Punkty są zapisywane w systemie Programu automatycznie z chwilą rozpoczęcia drukowania paragonu. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 (czterdziestu ośmiu) godzinach od momentu dokonania transakcji, za którą Punkty zostały naliczone (wydrukowania paragonu).

2.4. Niedozwolone jest pozostawianie Kart w Salonie w celu zapisywania Punktów. Karty pozostawione z naruszeniem niniejszego podpunktu podlegają natychmiastowemu zablokowaniu i zatrzymaniu przez W.KRUK. Dalsze sankcje stosowane są zgodnie z Regulaminem.

2.5. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy pomocy Karty. Zapisy Punktów na Karcie Uczestnika (do której przypisane jest konto Uczestnika) dokonywane są
z zastrzeżeniem pkt. V ppkt 2.3 Regulaminu odrębnie dla każdej transakcji po 48 (czterdziestu ośmiu) godzinach od dokonania każdej z nich.

2.6. Za podstawę do zapisania Punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie transakcji przez Uczestnika w Salonie lub SI tj. dokonanie zakupów towarów i/lub nabycie usług potwierdzone wydrukiem paragonu. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do podstawy zapisania

Punktów W.KRUK ma prawo w przypadku zakupu w Salonie zatrzymać Kartę i wstrzymać wydanie Nagrody lub przyznanie stałego rabatu do czasu wyjaśnienia sprawy, natomiast w przypadku zakupu w SI wstrzymać wydanie Nagrody lub przyznanie stałego rabatu do czasu wyjaśnienia sprawy.

2.7. Uczestnik, który nie okazał Karty Programu przy dokonywaniu transakcji w Salonie przed jej zakończeniem (przed wydrukowaniem paragonu) nie otrzymuje Punktów. Uczestnik, który po wydaniu Karty nie dokonał przypisania Karty do swojego konta w SI nie otrzymuje Punktów z tytułu zakupu w SI.

2.8. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika przez W.KRUK w przypadku, gdy Uczestnik zwróci, o ile zwrot jest dopuszczalny, nabyte towary lub usługi objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych towarów lub usług. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia ceny/wynagrodzenia.

2.9. Jeżeli wskutek awarii komputera lub innego błędu systemowego nie można w danej chwili zapisać zdobytych w Salonie Punktów, kasjer Salonu wypisuje reklamację Klienta (zwaną dalej „Reklamacją”). BO przyznaje Punkty na konto Uczestnika na podstawie Reklamacji Klienta, do której załączony zostanie skan paragonu lub faktury potwierdzające transakcję. Punkty pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od daty transakcji objętej Reklamacją Klienta. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Zdania poprzedzające stosuje się odpowiednio w razie, gdy wskutek awarii komputera lub innego błędu systemowego nie można w danej chwili zapisać zdobytych w SI Punktów.

3. Punkty dodatkowe

W.KRUK może przyznawać Uczestnikom Punkty dodatkowe w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez W.KRUK lub Partnera Programu. Punkty takie mogą być przyznawane wyłącznie według zasad określonych w materiałach informacyjnych lub regulaminach dotyczących takich programów.

4. Wymiana Punktów na Nagrody:

4.1. Punkty mogą być wymienione na Nagrody w Salonie i w SI. W.KRUK jest uprawniony do czasowego wyłączenia możliwości wymiany Punktów na Nagrody w SI. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.2. Wymiany Punktów na Nagrody może dokonać Uczestnik. W celu stwierdzenia tożsamości Uczestnika przy wymianie Punktów w Salonie pracownik W.KRUK może prosić Uczestnika o potwierdzenie jego tożsamości poprzez okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

4.3. Wymiana Punktów na Nagrody w postaci rabatów odbywa się w następujący sposób:

• Uczestnik jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrody w postaci rabatów w przypadku posiadania co najmniej 1.000 Punktów zapisanych w systemie Programu;

• Punkty można wymieniać na Nagrody w postaci rabatów o wartości wskazanej przez Uczestnika wynikającej z zastosowania przeliczenia : każde 10 Punktów odpowiada 1 zł rabatu z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość rabatu wynosi 50 zł, a maksymalna wartość rabatu nie więcej niż 50 % wartości ceny/wynagrodzenia w transakcji, w której są realizowane Punkty. Realizacja rabatu odbywa się na życzenie Uczestnika (i) w Salonie – po okazaniu Karty Programu lub (ii) w SI – po przypisaniu przez Uczestnika Karty do konta Uczestnika zgodnie z pkt. V podpunkt 2.3 Regulaminu.

• Wykorzystanie Nagrody w postaci rabatu pomniejsza pulę Punktów Uczestnika o wartość punktową rabatu zgodnie z przelicznikiem zawartym w punkcie XII Regulaminu;

• Nagroda w postaci rabatu może być wykorzystana w Salonie lub SI podczas dokonywania transakcji;

• Otrzymanie Nagrody w postaci rabatu w Salonie Uczestnik potwierdza na formularzu realizacji Nagrody;

• Nagrody w postaci rabatów przysługują wyłącznie od regularnych cen detalicznych brutto (cen pierwotnych). Za regularną cenę detaliczną brutto (cenę pierwotną) towaru uznaje się cenę obowiązującą w momencie wprowadzenia danego towaru do sprzedaży odpowiednio w Salonach i/lub SI.

• w przypadku transakcji, w których są wymieniane Punkty na Nagrody nie mają zastosowania rabaty lub innymi promocje wynikające z aktualnych promocji odpowiednio w Salonach i/lub SI, chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

4.4. Nagrody przedstawione w pkt. XII Regulaminu mogą ulegać zmianom.

4.5. Nagrody w formie rzeczowej, w tym w formie usług, o ile są dostępne w ramach Programu wydawane są w sposób określony w materiałach promocyjnych Programu. W.KRUK jest uprawniony do wyłączania poszczególnych towarów przy wymianie Punktów na Nagrody. Uczestnik jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrody w formie rzeczowej w przypadku posiadania co najmniej 1.000 Punktów zapisanych w systemie Programu. Warunkiem dostarczenia Nagrody jest jej dostępność w magazynie W.KRUK. W przypadku, gdy Nagroda zamówiona przez Uczestnika nie jest już dostępna w Programie, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie i W.KRUK zwróci na konto Uczestnika Punkty w ilości odpowiadającej zamówionej Nagrodzie. W.KRUK zapewnia dostarczenie Nagród wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.6. Nagrody, o ile podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wydawane są zgodnie z przepisami prawa.

4.7. Uczestnik może zrealizować na jedną transakcję tylko jeden rabat wynikający z ilości uzbieranych Punktów.

5. Transfer Punktów

Posiadacz Karty nie może przekazać zebranych przez siebie Punktów innemu Uczestnikowi.

6. Nieprzepisowo zdobyte Karty lub Punkty

6.1. Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie Formularza zawierającego nieprawdziwe dane lub sfałszowanego. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu Karta jest blokowana.

6.2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są Punkty naliczone w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Punkty takie podlegają unieważnieniu i nie ma możliwości ich wymiany na Nagrody.

6.3. W.KRUK ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył Punkty lub Kartę w sposób niezgodny z Regulaminem.

VI DZIAŁALNOŚĆ BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem Kart Uczestnicy mogą uzyskać w BO:

• telefonicznie pod numerem 721 212 150;

• listownie na adres: W.KRUK SA, ul. Pilotów nr 10, 31-462 Kraków, z dopiskiem „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”;

• pocztą elektroniczną na adres klubdlaprzyjaciol@wkruk.pl

Dane teleadresowe BO mogą ulec zmianie.

2. W interesie ochrony danych Uczestników oraz bezpiecznego stosowania Kart, BO w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady przez Uczestnika ma prawo przed spełnieniem prośby zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika.

3. W przypadku odmówienia udzielenia odpowiedzi W.KRUK nie jest zobowiązana do wypełnienia tej prośby.

4. Jeżeli pracownik BO uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla zapytania zgłoszonego telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby ustnej w formie pisemnej. W takim przypadku informacje ustne tracą ważność.

5. W przypadku osób odnoszących się do spraw dotyczących 1000 lub więcej Punktów, pracownik BO ma prawo prosić o potwierdzenie ustnej prośby w formie pisemnej.

6. Prośby może składać wyłącznie Uczestnik lub upoważniona przez niego w formie pisemnej osoba. Upoważnienie musi być przedstawione BO przy składaniu prośby.

VII REKLAMACJE

Reklamacje należy zgłaszać do BO.

VIII PROMOCJE I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

Dla podniesienia atrakcyjności Programu, W.KRUK ma prawo do ogłaszania promocji lub akcji marketingowych na okres przejściowy, dla których wprowadza stronę trzecią, jako partnera Programu, (zwanego w Regulaminie „Partnerem Programu”) na czas trwania promocji. W odniesieniu do takich promocji zastosowanie mają odrębne regulaminy poszczególnych promocji.

IX WAŻNOŚĆ KART PROGRAMU I PUNKTÓW

1. Punkty utrzymują ważność w okresie 2 (dwóch) lat od momentu zdobycia ich przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie.

2. W.KRUK zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu.

3. W.KRUK ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika lub unieważnić Punkty znajdujące się na jego Karcie, jeżeli Uczestnik nie będzie aktywny przez okres powyżej 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Pod pojęciem braku aktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał transakcji w Salonie lub w SI przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od ostatniej transakcji zapisanej na Karcie Uczestnika.

4. Karty W.KRUK wydawane są Uczestnikom na czas trwania Programu.

5. Karty PLATINIUM wydawane są na okres dwóch lat, począwszy od dnia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu. Data ważności określona jest na Karcie PLATINIUM. Warunkiem zachowania ważności Karty PLATINIUM jest osiągnięcie w okresie jej ważności obrotu, o którym mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu.

6. W okresie od dnia spełnienia warunków, o których mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu do dnia otrzymania przez Klienta Karty PLATINIUM, Klient ma prawo dokonywać zakupów w Salonach W.KRUK przy użyciu Karty W.KRUK na zasadach określonych Regulaminem jak dla posiadacza Karty PLATINIUM.

7. Po upływie okresu ważności Karty PLATINIUM, o ile w okresie jej ważności obrót na Karcie przekroczył limit, o którym mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu Karta PLATINIUM zostanie przedłużona na okres kolejnych dwóch lat. Prolongowanie terminu ważności Karty PLATINIUM może odbywać się wielokrotnie, o ile każdorazowo w okresie 2 lat przed dniem upływu ważności Karty PLATINIUM, obrót na Karcie przekroczy limit, o którym mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu.

8. W przypadku upływu okresu ważności Karty PLATINIUM i braku podstaw do jej prolongaty na warunkach określonych w podpunkcie 7 niniejszego punktu IX, przywileje z tytułu posiadania Karty

PLATINIUM wygasają, zaś Klient ma prawo nadal korzystać z Programu na warunkach określonych Regulaminem dla Karty W.KRUK. Nowa Karta W.KRUK zostanie Klientowi wydana w trybie określonym w punkcie III ppkt 2 Regulaminu.

X ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. W.KRUK może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.

2. Obwieszczenie zakończenia Programu musi być przez W.KRUK zamieszczone na stronie internetowej wkruk.pl lub wystawione w Salonach biorących udział w Programie
z wyprzedzeniem przynajmniej 60 (sześćdziesiąt) dni.

3. Po zakończeniu Programu nie można już gromadzić Punktów.

XI RAMY CZASOWE PROGRAMU

1. Program wchodzi w życie w dniu 20 lipca 2010 r.,

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

XII NAGRODY I ICH WARTOŚĆ PUNKTOWA

Każde 10 Punktów uprawnia do wymiany na 1 zł rabatu. Minimalna wartość rabatu wynosi 50 zł, a maksymalna wartość rabatu nie więcej niż 50 % wartości ceny/wynagrodzenia w transakcji, w której są realizowane Punkty.Dodatkowe rabaty

Karta W.KRUK

Karta PLATINIUM

Usługi o charakterze napraw30%50%
Opieka nad biżuterią (produkty z brylantami) po zakupie (odświeżanie) wyłącznie przy aktywnej Karciegratisgratis

Opieka nad biżuterią (inną niż produkty z brylantami i obrączki) po zakupie (odświeżanie) wyłącznie przy aktywnej Karcie:
a) do 2 lat od daty zakupu
b) po 2 latach od daty zakupu (pod warunkiem technologicznej możliwości odświeżenia)

gratis
39 zł
gratis
29 zł
Opieka nad obrączkami po zakupie (odświeżanie, zmiana rozmiarów) wyłącznie przy aktywnej Karciegratisgratis

XIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

1. Regulamin dotyczy Uczestników, którzy przystąpili do Programu nie wcześniej niż w dniu 20 lipca 2010 r.

2. Klienci Salonów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego marki W.KRUK przed dniem 20 lipca 2010 r. korzystają z takiego programu na dotychczasowych zasadach. Regulamin niniejszy nie ma do nich zastosowania. Karty takiego programu tracą ważność najpóźniej z dniem 30 czerwca 2011 r.

3. Klienci, o których mowa w podpunkcie 2 powyżej, mogą przystąpić do Programu na nowych zasadach określonych w Regulaminie przez wypełnienie Formularza zgodnie z Regulaminem. Karty są wydawane za zwrotem kart, o których mowa w podpunkcie 2 powyżej lub po ich zablokowaniu.