I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) programu „Klub dla Przyjaciół W.KRUK” (zwanego dalej „Programem” albo „Programem KDP”) organizowanego przez spółkę W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500269, NIP 9452178161, REGON 123054986 (zwaną dalej „W.KRUK”), przeznaczonego dla stałych klientów salonów sprzedaży prowadzonych pod marką W.KRUK (zwanych dalej „Salonami”) i sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: wkruk.pl (zwanego dalej „SI”), jest dokumentem regulującym warunki uczestnictwa w tym Programie.

2. Uczestnikiem Programu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i spółki osobowe prawa handlowego. Dowodem przystąpienia do Programu jest karta Programu, tj. Karta – oznaczona indywidualnie nadanym numerem Uczestnika podczas rejestracji, który jest podawany przy dokonywaniu transakcji w Salonie lub podczas zakupów w SI albo Aplikacji Mobilnej (zwana dalej „Kartą”).

3. Pracownicy W.KRUK oraz członkowie najbliższych rodzin (tj. małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione, a także powinowaci pierwszego i drugiego stopnia), pracownicy W.KRUK ani pracownicy podmiotów współpracujących z W.KRUK w ramach franczyzy nie mogą być Uczestnikami ani korzystać z korzyści i innych benefitów Programu. Postanowienie to dotyczy również osób, które przystąpiły do Programu przed nawiązaniem stosunku pracy z Organizatorem lub podmiotem współpracującym z W.KRUK w ramach franczyzy, a także członków ich najbliższych rodzin.

4. W.KRUK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach Regulaminu W.KRUK powiadamia Uczestników za pośrednictwem Salonów, strony internetowej wkruk.pl lub w korespondencji bezpośredniej.

5. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Po otrzymaniu przez W.KRUK wypowiedzenia Karta zostanie zablokowana, wszystkie rabaty i bonusy przypisane do konta Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika w ramach Programu zostanie zamknięte.

6. Do Programu można przystąpić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wkruk.pl lub poprzez aplikację mobilną W.KRUK działającą na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android lub iOS, takich jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, czy tablety (zwaną dalej „Aplikacją Mobilną”) zgodnie z Regulaminem Korzystania z Aplikacji Mobilnej W.KRUK (odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny w SI lub Aplikacji Mobilnej będzie zwany dalej „Formularzem”). Przez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.

7. Jeżeli Uczestnik naruszy warunki Regulaminu, W.KRUK ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie. W przypadku wypowiedzenia Karta jest blokowana. W takim przypadku wszystkie przywileje, w tym rabaty lub bonusy przypisane do konta Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

8. W ramach konta Uczestnika, danemu Uczestnikowi przypisywany jest obrót (brutto) na Karcie za dokonane przez niego zakupy w Salonach uczestniczących w Programie, SI lub Aplikacji Mobilnej (zwany dalej „Obrotem Uczestnika”), z którym związane jest prawo do otrzymania Korzyści zgodnie z aktualną ofertą Programu. Za naliczony w danym 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym Obrót Uczestnik może otrzymać korzyści (zwane dalej „Korzyści”). Korzyści mogą polegać na przyznaniu Uczestnikowi rabatów, bonusów, nagród rzeczowych lub usług. Obrót Uczestnika naliczony w 24-miesięcznym okresie umożliwia przyporządkowanie Uczestnika do odpowiedniej grupy Uczestników, o której mowa w Rozdziale V poniżej, w ramach której Uczestnik może otrzymać Korzyści w formie m.in. rabatów i bonusów zgodnie z aktualną ofertą Programu zamieszczoną w Rozdziale V oraz Rozdziale XII Regulaminu lub na stronie internetowej wkruk.pl lub w materiałach marketingowych i promocyjnych Programu. Grupy Uczestników identyfikowane są wg symboli Kart zgodnie z Rozdziałem III punkt. 4 Regulaminu.

9. W.KRUK ma prawo wyłączyć wybrane Salony, SI lub Aplikację Mobilną z Programu. Obrót Uczestnika za zakupy w takich Salonach, SI lub Aplikacji Mobilnej nie jest wliczany do Obrotu Uczestnika (nie jest on uwzględniany przy ustalaniu progów do odebrania Korzyści). Ta sama zasada dotyczy poszczególnych towarów lub usług, które mogą być wyłączone z Programu przez W.KRUK lub Partnerów Programu.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

A. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej W.KRUK:

1. Osoba mająca zamiar przystąpić do Programu w Aplikacji Mobilnej musi pobrać aplikację mobilną W.KRUK, zarejestrować konto w Aplikacji Mobilnej, przystąpić do Programu oraz wypełnić swoje dane w Formularzu udostępnianym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Uczestnikowi nadawany jest numer Karty i generowany jest kod QR wyświetlany w Aplikacji Mobilnej. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i przydzielany jeden kod QR na podstawie adresu email podanego przez Uczestnika. Uczestnik przystępując ponownie do Programu, podając nowy adres email (inny niż podany uprzednio przy przystępowaniu do Programu) będzie traktowany jako osobny Uczestnik, z osobnym kontem w Programie. W przypadku podania przez Uczestnika przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej adresu e-mail innego niż podany uprzednio przez Uczestnika, W.KRUK nie będzie dokonywał transferów naliczonego Obrotu Uczestnika między kontami.

2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić rubrykę z danymi, podając swoje dane osobowe w sposób pełny i zgodny z prawdą.

3. Uczestnik osobiście modyfikuje swoje dane i zmienia je w Aplikacji Mobilnej. Uczestnik nie jest zobowiązany do powiadamiania W.KRUK o zmianach w danych podanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, ale ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z ich błędnego podania lub braku ich aktualizacji.

B. Za pośrednictwem SI:

1. Osoba mająca zamiar przystąpić do Programu w SI musi zarejestrować konto w SI
i z pozycji zalogowanego Klienta w zakładce Karta Klubu dla Przyjaciół W.KRUK wypełnić formularz przystąpienia do Programu. Na tej podstawie zakładane jest konto Uczestnika
i nadawany numer Karty. Na podany przez Uczestnika adres e-mail W.KRUK przesyła wiadomość z numerem Karty. Numer Karty przesłany na adres e-mail podany przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem SI może posłużyć do integracji Karty
z kontem w Aplikacji Mobilnej, na następujących zasadach: należy pobrać Aplikację Mobilną na urządzenie mobilne i zalogować się danymi logowania do SI (adres mailowy i hasło), przez co nastąpi automatyczna integracja Karty z kontem Uczestnika.

2. Logowanie do Aplikacji Mobilnej tymi samymi danymi, co do SI może odbyć się nie wcześniej niż po 4 godzinach od przystąpienia do Programu w SI, max. w dniu następnym.

3. W przypadku składania zamówień przed przystąpieniem do Programu W.KRUK nie jest zobowiązane do przypisania paragonu z tego zamówienia w terminie późniejszym.

III. KARTA PROGRAMU

1. Karta przydzielana jest na podstawie Formularza dostępnego w SI lub Aplikacji Mobilnej, po wypełnieniu i akceptacji zgód formalnych. Pierwsza transakcja, do której został wydrukowany paragon z przypisaniem Karty jest pierwszą transakcją Uczestnika. Do każdej Karty przypisane jest konto Uczestnika, w ramach którego naliczany jest Obrót Uczestnika. Każdy z Uczestników posiada unikalny numer Karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie niebędące posiadaczami danej Karty. W.KRUK może wprowadzić procedurę wymiany Kart na nowe z przepisaniem stanu Obrotu Uczestnika.

2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

3. Karta nie jest zbywalna i nie może być przekazywana osobom trzecim.

4. Rodzaje Kart:
• Karta SILVER–przydzielana jest na podstawie Regulaminu.
Karta przysługuje Uczestnikom, na których kontach w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym naliczono Obrót Uczestnika niższym niż 650,00 złotych.
Karta SILVER to Karta, do której przypisany jest rabat 5% do wykorzystania zgodnie
z Rozdziałem V poniżej.
• Karta GOLD –przydzielana jest na podstawie Regulaminu w przypadku osiągnięcia przez danego Uczestnika w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym Obrotu Uczestnika w przedziale od 650,00 złotych do 4.999,99 złotych.
Karta GOLD to Karta, do której przypisany jest rabat 7% do wykorzystania zgodnie
z Rozdziałem V poniżej.
• Karta PLATINIUM –przydzielana na podstawie Regulaminu, po osiągnięciu przez Uczestnika w danym 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym łącznego Obrotu Uczestnika w wysokości 5.000,00 złotych i więcej.Karta PLATINIUM, to Karta, do której przypisany jest rabat 10% do wykorzystania zgodnie z Rozdziałem V poniżej.

5. Należności zwrócone Uczestnikowi w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami pomniejszają Obrót Uczestnika, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.

6. Zmiana przyporządkowania danej Karty Uczestnika zgodnie z pkt. 4 powyżej następuje:
a) w przypadku zmiany przyporządkowania w górę (tj. na Kartę uprawniającą do wyższych rabatów) – w ciągu 48 godzin po osiągnięciu przez danego Uczestnika odpowiedniego poziomu Obrotów (w danym 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym);
b) w przypadku zmiany przyporządkowania w dół (tj. na Kartę uprawniającą do niższych rabatów) – w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym poziom Obrotów danego Uczestnika w danym 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym spadł poniżej wskazanych w pkt. 4 powyżej progów.

7. Z zastrzeżeniem Rozdziału XV pkt. 2 poniżej, Karty nie są wydawane w postaci fizycznej, a numer Karty wyświetla się po zalogowaniu przez Uczestnika w SI lub w Aplikacji Mobilnej.

IV. USZKODZENIE, ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY PROGRAMU

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub innej utraty Karty Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić W.KRUK listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W.KRUK informuje, że pracownicy Salonów nie posiadają uprawnień do dokonania blokady Kart. Pracownicy W.KRUK podejmują działania w celu zablokowania Karty wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika.

2. W.KRUK nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty w przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił W.KRUK o fakcie utraty Karty. W szczególności W.KRUK nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty. Karty, która została zablokowana nie można dalej używać. W przypadku odnalezienia Karty uprzednio zablokowanej należy ją zwrócić W.KRUK.

3. W przypadku blokady Karty, o której mowa w Rozdziale IV punkt 1 Regulaminu naliczony dotychczas Obrót Uczestnika na koncie Uczestnika zostanie przepisany na nowe konto wyłącznie na wyraźne życzenie Uczestnika zgłoszone w Salonie lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: klubdlaprzyjaciol@wkruk.pl. Uczestnik będzie mógł bezpośrednio po w/w zgłoszeniu wystąpić o przypisanie mu nowej Karty w ramach nowego konta. Przepisanie Obrotu Uczestnika naliczonego na koncie Uczestnika na nowe konto nastąpi w terminie 30 dni od dnia w/w zgłoszenia.

4. W przypadku zagubienia lub utraty urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją Mobilną W.KRUK stosuje się pkt. 3 powyżej.

V. KORZYSTANIE Z KARTY PROGRAMU

1. Korzystanie z rabatu:

1.1. Do każdej Karty przypisany jest rabat na zakup towarów oferowanych w Salonach, SI
i Aplikacji Mobilnej (z wyłączeniem zegarków marek ROLEX, Patek Philippe, Cartier, produktów opatrzonych metką / oznaczonych jako „Końcówki kolekcji”, a także karnetów jubilerskich lub kart podarunkowych – dalej łącznie jako „Produkty Wyłączone”), w wysokościach określonych w Rozdziale III punkt 4 powyżej, tj. wynoszący:
(i) w przypadku Kart SILVER– 5 (pięć) %, aktywny w systemie Programu od pierwszej transakcji Uczestnika, do której został wydrukowany paragon z przypisaniem Karty;
(ii) w przypadku Kart GOLD – 7 (siedem) %, aktywny w systemie Programu w ciągu 48 godzin
po przekroczeniu wymaganego poziomu Obrotu Uczestnika na Karcie w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym;
(iii) w przypadku Kart PLATINIUM – 10 (dziesięć) %, aktywny w systemie Programu w ciągu 48 godzin po przekroczeniu wymaganego poziomu Obrotu Uczestnika na Karcie w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym.Rabat, o którym mowa powyżej, przysługuje od regularnych cen detalicznych brutto towarów oferowanych w Salonach i SI (z wykluczeniem Produktów Wyłączonych).

1.2. Do każdej Karty, niezależenie od jej poziomu przypisany jest rabat 20 (dwadzieścia) % na zakup produktu z kategorii obrączki (zwanego dalej „Rabat na Obrączki”), przy zakupię kompletu obrączek (2 sztuk). Z rabatu na obrączki można skorzystać raz w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia skorzystania z wcześniejszego Rabatu na Obrączki. Rabat na Obrączki jest naliczany w chwili zakupu obrączek. Jeżeli obrączki realizowane są na zamówienie, warunkiem uzyskania Rabatu na Obrączki jest odbiór obrączek w terminie 28 dni roboczych, od przekazania Klientowi informacji o przygotowanym zamówieniu do odbioru.

1.2. Rabat przypisany do Karty Uczestnik może zrealizować począwszy od pierwszej transakcji Uczestnika, w związku, z którą wydano Kartę W.KRUK, do której został wydrukowany paragon z przypisaniem Karty W.KRUK.

1.3. Rabaty, o których mowa w niniejszym punkcie, nie łączą się z rabatami lub innymi promocjami wynikającymi z aktualnych promocji odpowiednio w Salonach, SI lub Aplikacji Mobilnej, chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

1.4. W przypadku nie przystąpienia przez Klienta do Programu przed dokonaniem transakcji w Salonie, SI lub Aplikacji Mobilnej, W.KRUK nie jest zobowiązane do przypisania takiej transakcji do Konta Uczestnika.

2. Naliczanie Obrotu Uczestnika:

2.1. Obrót Uczestnika jest naliczany od pierwszej transakcji zakupu, do której został wydrukowany paragon, zarejestrowanej na Karcie. Obrót z danej transakcji jest widoczny w ciągu 48 godzin od dokonania transakcji.

2.2. W celu zapisu Obrotu na Karcie:

2.2.1. W przypadku zakupu w Salonie: Uczestnik powinien okazać Kartę kasjerowi Salonu lub kod QR w Aplikacji Mobilnej przed zakończeniem transakcji (przed rozpoczęciem drukowania paragonu), Obrót Uczestnika jest naliczany w systemie Programu automatycznie po umieszczeniu przez kasjera Karty w czytniku kart lub zeskanowaniu przez niego kodu QR z Aplikacji Mobilnej przed zakończeniem transakcji (rozpoczęcie drukowania paragonu). Naliczony Obrót Uczestnika za daną transakcję będzie uwzględniany przy liczeniu Obrotu Uczestnika w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu dokonania transakcji (wydrukowania paragonu), za którą Obrót Uczestnika został naliczony

2.2.2. W przypadku zakupu w SI lub Aplikacji Mobilnej: Obrót Uczestnika z tytułu zakupu jest naliczany w systemie Programu w ciągu 48 godzin od dokonania transakcji potwierdzonej wydrukiem paragonu. Uczestnik może przypisać do konta w SI Kartę fizyczną lub Kartę z Aplikacji Mobilnej. W tym celu powinien zarejestrować konto na wkruk.pl, a następnie potwierdzić link aktywacyjny wysłany na adres mailowy podany przy zakładaniu konta, zalogować się oraz w zakładce Karta Stałego Klienta zapisać numer Karty. Po przypisaniu Karty do konta Obrót Uczestnika będzie naliczany w systemie Programu w ciągu 48 godzin od dokonania transakcji za pośrednictwem SI lub Aplikacji Mobilnej, potwierdzonej wydrukowaniem paragonu. Naliczony Obrót Uczestnika za daną transakcję będzie uwzględniany przy liczeniu Obrotu Uczestnika w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym w ciągu 48 godzin od momentu dokonania transakcji, za którą Obrót Uczestnika został naliczony (i po wydrukowaniu paragonu). Przypisanie nowej karty z Aplikacji Mobilnej do konta w SI może odbyć się nie wcześniej niż po 4 godzinach od przystąpienia do Programu w Aplikacji Mobilnej, maksymalnie w dniu następnym.

2.3. Niedozwolone jest pozostawianie Kart w Salonie lub podawanie numeru Uczestnika w Programie lub kodu QR przypisanego danemu Uczestnikowi w celu późniejszego naliczania Obrotu Uczestnika. Karty pozostawione z naruszeniem niniejszego podpunktu lub konta Uczestników naruszających niniejszy podpunkt podlegają natychmiastowemu zablokowaniu i zatrzymaniu przez W.KRUK. Dalsze sankcje stosowane są zgodnie z Regulaminem.

2.4. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy pomocy Karty. Naliczanie Obrotu Uczestnika na Karcie Uczestnika (do której przypisane jest konto Uczestnika) dokonywane są z zastrzeżeniem Rozdziału V punkt 2.2 Regulaminu odrębnie dla każdej transakcji w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od dokonania każdej z nich.

2.5. Za podstawę do naliczenia Obrotu Uczestnika może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie transakcji przez Uczestnika w Salonie, SI lub Aplikacji Mobilnej, tj. dokonanie zakupów towarów i/lub nabycie usług potwierdzone wydrukiem paragonu. Uczestnik nie ma prawa do udostępnienia Karty innej osobie, a obrót dokonany w wyniku naruszenia takiego postanowienia nie jest wliczany do Obrotu. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości, co do podstawy naliczenia Obrotu Uczestnika W.KRUK ma prawo w przypadku zakupu w Salonie zatrzymać Kartę i zablokować konto, wstrzymać wydanie Korzyści lub przyznanie rabatu w wyższej stawce do czasu wyjaśnienia sprawy, natomiast w przypadku zakupu w SI lub Aplikacji Mobilnej wstrzymać wydanie Korzyści lub przyznanie rabatu w wyższej stawce do czasu wyjaśnienia sprawy.

2.6. W przypadku zwrotów w SI lub Aplikacji Mobilnej (na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży), Obrót Uczestnika związany z taką sprzedażą jest odejmowany z Karty lub konta Klienta. Jeżeli przed odliczenia Obrotu Uczestnika, Uczestnik skorzystał z Korzyści lub rabatu w wyższej stawce W.KRUK może żądać zwrotu równowartości Korzyści lub rabatu w wyższej stawce w gotówce, jeżeli Uczestnik dokonywał transakcji lub zwrotów sprzecznie z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w szczególności transakcje zostały dokonane wyłącznie celu uzyskania Korzyści lub rabatu w wyższej stawce z zamiarem odstąpienia od umowy/umów. Decyzję taką podejmuje W.KRUK po rozważeniu okoliczności sprawy.

2.7. Uczestnik, który nie okazał Karty Programu lub kodu QR widocznego w Aplikacji Mobilnej przy dokonywaniu transakcji w Salonie przed jej zakończeniem (przed wydrukowaniem paragonu) nie będzie miał doliczonego Obrotu Uczestnika. Uczestnik, który po wydaniu Karty nie dokonał przypisania Karty do swojego konta w SI lub Aplikacji Mobilnej nie będzie mieć doliczanego Obrotu Uczestnika z tytułu zakupu w SI w Aplikacji Mobilnej.

2.8. Obrót Uczestnika będzie odliczany z konta Uczestnika przez W.KRUK w przypadku, gdy Uczestnik zwróci, o ile zwrot jest dopuszczalny, nabyte towary lub usługi objęte Programem, za które zostały naliczony Obrót Uczestnika i otrzyma zwrot wartości tych towarów lub usług. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia ceny/wynagrodzenia.
2.9. Jeżeli wskutek awarii komputera lub innego błędu systemowego nie można w danej chwili zapisać w Salonie Obrotu Uczestnika, kasjer Salonu wypisuje reklamację Uczestnika (zwaną dalej „Reklamacją”). W takim przypadku W.KRUK naliczy Obrót Uczestnika na konto Uczestnika na podstawie Reklamacji Uczestnika, do której załączony zostanie skan paragonu. W takiej sytuacji Obrót Uczestnika pojawi się automatycznie w historii zakupów Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od daty transakcji objętej Reklamacją Uczestnika. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Zdania poprzedzające stosuje się odpowiednio w razie, gdy wskutek awarii komputera
lub innego błędu systemowego nie można w danej chwili zapisać w SI Obrotu Uczestnika.

2.10. W przypadku zamówień internetowych złożonych przed założeniem Konta Klienta w SI lub Aplikacji Mobilnej i/lub przed integracją konta z Kartą, W. KRUK nie nalicza Obrotu Uczestnika w Programie.

3. Rabat przypisany do Karty przysługuje wyłącznie od regularnych cen detalicznych brutto (cen pierwotnych) towarów, z wykluczeniem Produktów Wyłączonych. Za regularną cenę detaliczną brutto (cenę pierwotną) towaru uznaje się cenę obowiązującą w momencie wprowadzenia danego towaru do sprzedaży odpowiednio w Salonach, SI lub Aplikacji Mobilnej (przed rabatami lub innymi promocjami). W przypadku transakcji, w których Uczestnik używa Karty w celu skorzystania z przypisanego mu rabatu, nie mają zastosowania rabaty lub inne promocje wynikające z aktualnych promocji odpowiednio w Salonach, SI lub Aplikacji Mobilnej, chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

4. Korzyści przedstawione w Rozdziale XII Regulaminu mogą ulegać zmianom.

5. Korzyści w formie rzeczowej, w tym w formie usług, o ile są dostępne w ramach Programu, wydawane są w sposób określony w materiałach promocyjnych Programu. W.KRUK zapewnia dostarczenie Korzyści wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Korzyści, o ile podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wydawane są zgodnie z przepisami prawa.

7. Nieprzepisowo zdobyte Karty

7.1. Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie Formularza zawierającego nieprawdziwe dane lub sfałszowane. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu Karta jest blokowana.

7.2. Nieprzepisowo naliczony Obrót Uczestnika jest naliczony w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Taki Obrót Uczestnika podlega unieważnieniu i nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu Korzyści ani wyższych stawek rabatu.

7.3. W.KRUK ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który pozyskał Kartę lub którego Obrót został przypisany w sposób niezgodny z Regulaminem.

VI. DZIAŁALNOŚĆ BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem Kart Uczestnicy mogą uzyskać w Biurze Obsługi Klientów W.KRUK:
• listownie na adres: W.KRUK SA, ul. Pilotów nr 10, 31-462 Kraków, z dopiskiem „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”;
• pocztą elektroniczną na adres klubdlaprzyjaciol@wkruk.pl
Powyższe dane teleadresowe BOK mogą ulec zmianie.

2. W interesie ochrony danych Uczestników oraz bezpiecznego stosowania Kart, Biuro Obsługi Klientów w przypadku zgłoszenia listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanego w Rozdziale VI pkt. 1 Regulaminu lub prośby zastosowania blokady przez Uczestnika, ma prawo przed spełnieniem prośby zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika i udzielenia niezbędnych informacji lub danych w celu weryfikacji tożsamości.

3. W przypadku odmówienia udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące tożsamości Uczestnika W.KRUK nie jest zobowiązana do wypełnienia tej prośby.

4. Jeżeli pracownik Biura Obsługi Klientów uzna za potrzebne dalsze ustalenie tożsamości dla zapytania zgłoszonego w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanego w Rozdziale VI pkt. 1 Regulaminu, może prosić o potwierdzenie prośby w formie pisemnej.

5. Prośby może składać wyłącznie Uczestnik lub upoważniona przez niego w formie pisemnej osoba. Upoważnienie musi być przedstawione Biuru Obsługi Klientów przy składaniu prośby.

VII. REKLAMACJE

Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie należy zgłaszać do Biura Obsługi Klientów.

VIII. PROMOCJE I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI
Dla podniesienia atrakcyjności Programu, W.KRUK ma prawo do ogłaszania promocji lub akcji marketingowych na okres przejściowy, dla których wprowadza stronę trzecią, jako partnera Programu (zwanego w Regulaminie „Partnerem Programu”) na czas trwania promocji. W odniesieniu do takich promocji zastosowanie mają odrębne regulaminy poszczególnych promocji.

IX. WAŻNOŚĆ KART PROGRAMU

1. Obrót Uczestnika utrzymuje ważność w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od momentu jego naliczenia na zasadach określonych w Regulaminie. Po tym terminie ulega odliczeniu z Karty Uczestnika.

2. W.KRUK ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika lub unieważnić Obrót Uczestnika naliczony na jego Karcie, jeżeli Uczestnik nie będzie aktywny przez okres powyżej 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Pod pojęciem braku aktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał transakcji w Salonie lub w SI przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od ostatniej transakcji zapisanej na Karcie
Uczestnika.

3. Karty są ważne w okresie trwania Programu.

X. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. W.KRUK może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.

2. Obwieszczenie o zakończeniu Programu musi być zamieszczone przez W.KRUK na stronie internetowej wkruk.pl lub wystawione w Salonach biorących udział w Programie z wyprzedzeniem przynajmniej 60 (sześćdziesiąt) dni.

3. Po zakończeniu Programu nie będzie można naliczać Obrotu Uczestnikowi. Uczestnicy mogą wykorzystać Korzyści w Programie i korzystać z rabatu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, do dnia jego zakończenia.

XI. RAMY CZASOWE PROGRAMU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 października 2022 roku.

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

XII. DODATKOWE KORZYŚCI

W ramach Programu przyznawane są następujące dodatkowe korzyści, które mogą być wskazane w odrębnie ogłaszanym od czasu do czasu przez Organizatora Wykazie Korzyści.

XIII. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestnika podane w związku z uczestnictwem w Programie są przetwarzane przez W.KRUK, jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez W.KRUK, a także na podstawie zgody Uczestnika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od W.KRUK informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez W.KRUK na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie uczestnictwa w Programie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od uczestnictwa w Programie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie. W takim przypadku wydana Karta zostanie zablokowana, cały naliczony Obrót Uczestnika zgromadzony na koncie Uczestnika zostanie unieważniony i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od W.KRUK dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie, a także po zakończeniu uczestnictwa Uczestnika w Programie, na czas zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach W.KRUK na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Uczestnika – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez W.KRUK do potrzeb i zainteresowań Uczestnika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą W.KRUK na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

XIV. ZAWIADOMIENIA

1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie wysłane pocztą na adres wskazany w Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Wszelkie reklamacje, co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

2. Zawiadomienia do W.KRUK mogą być przesyłane w następujący sposób: listownie pocztą na adres W.KRUK z dopiskiem „Klub dla Przyjaciół W.KRUK” lub pocztą elektroniczną na adres: klubdlaprzyjaciol@wkruk.pl

3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Salonach oraz na stronie internetowej wkruk.pl.

XV. DOTYCHCZASOWE REGULAMINY

1. Archiwalny Regulamin Programu obowiązujący do dnia 9 października 2022 r. ma zastosowanie do transakcji dokonanych do tego dnia włącznie. Punkty naliczone na dzień 9 października 2022 r. na podstawie archiwalnego Regulaminu Programu są realizowane zgodnie z jego postanowieniami na zasadach obowiązujących do dnia 9 października 2022 r. Aktywne karty wydane na podstawie archiwalnego Regulaminu Programu obowiązującego do dnia 9 października 2022 r. w formie plastikowej, numeru widocznego w koncie klienta Sklepu Internetowego, QR kodu widocznego w Aplikacji Mobilnej utrzymują ważność.

2. Dotychczasowy Regulaminu Programu obowiązujący do dnia 1 stycznia 2024 r. ma zastosowanie do transakcji dokonanych do tego dnia włącznie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2024 r.

Wykaz korzyści.

Regulamin Klubu dla Przyjaciół W.KRUK aktualizacja z dnia 02.01.2024 r. (do pobrania)

Regulamin Klubu dla Przyjaciół W.KRUK aktualizacja z dnia 02.10.2023 r. obowiązujący do dnia 1 stycznia 2024 r. (do pobrania)

Archiwum regulaminów Klubu dla Przyjaciół W.KRUK.