Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Klub Dla Przyjaciół Regulamin


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) programu „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”, (zwanego dalej „Programem”) organizowanego przez spółkę W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500269, NIP 9452178161, REGON 123054986 (zwaną dalej „W.KRUK”), przeznaczonego dla stałych klientów salonów prowadzonych pod marką W.KRUK (zwanych dalej „Salonami”) i sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: wkruk.pl (zwanego dalej „SI”), jest dokumentem regulującym warunki uczestnictwa w tym Programie.

2. Uczestnikiem Programu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i spółki osobowe prawa handlowego.

3. Pracownicy W.KRUK oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników W.KRUK (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami.

4. W.KRUK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach Regulaminu W.KRUK powiadamia Uczestników za pośrednictwem Salonów, strony internetowej wkruk.pl lub w korespondencji bezpośredniej.

5. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Po otrzymaniu przez W.KRUK zawiadomienia w tym zakresie Karta zostanie zablokowana, wszystkie Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

6. Do Programu można przystąpić po dokonaniu jednorazowo zakupu towaru w Salonie oraz po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego dostępnego w Salonach lub po złożeniu zamówienia zakupu towaru w SI i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wkruk.pl (formularz zgłoszeniowy dostępny odpowiednio w Salonach i SI będzie zwany dalej „Formularzem”) lub poprzez aplikację mobilną W.KRUK działającą na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android, iOS lub Windows, takich jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, czy tablety („Aplikacja Mobilna”) zgodnie z Regulaminem Korzystania z Aplikacji Mobilnej W.KRUK. Przez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.

7. Jeżeli Uczestnik naruszy warunki Regulaminu W.KRUK ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie oraz zablokować Kartę. W takim przypadku wszystkie Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

8. Uczestnik otrzymuje punkty za zakupy dokonane w Salonach i SI uczestniczących w Programie, z którym związane jest prawo do otrzymania korzyści związanych z Programem zgodnie z aktualną ofertą Programu (zwane w Regulaminie „Punktami”). Zgromadzone Punkty Uczestnik może wymieniać na korzyści (zwane dalej „Nagrodami”). Nagrody mogą polegać na przyznaniu Uczestnikowi rabatów lub nagród rzeczowych lub usług. Zgromadzone Punkty Uczestnik może zamienić na Nagrody zgodnie z aktualną ofertą Programu zamieszczoną w pkt. XII Regulaminu lub na stronie internetowej wkruk.pl lub w materiałach marketingowych Programu.

9. W.KRUK ma prawo wyłączyć wybrane Salony lub SI z Programu. Za zakupy towarów i/lub usług w takich Salonach i/lub SI nie są naliczane Punkty. Ta sama zasada dotyczy poszczególnych towarów lub usług, które mogą być wyłączone z Programu przez W.KRUK lub Partnerów Programu.

II WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

A. W Salonach:
1. Osoba przystępująca do Programu w Salonie musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu w jednym z Salonów oraz właściwie wypełnić Formularz. Formularz musi być wypełniony czytelnie i dodatkowo w przypadku przystąpienia do Programu w Salonie podpisany. Po złożeniu należycie wypełnionego Formularza w Salonie, Uczestnik otrzymuje specjalną kartę Programu (zwaną dalej „Kartą”). Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i wydawana jest jedna Karta. W.KRUK nie wydaje kart dodatkowych.
2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Formularz, podając swoje dane osobowe w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W rubryce „adres” Uczestnik musi podać swój dokładny adres do korespondencji – prywatny lub służbowy.
3. W.KRUK nie uwzględnia Formularzy nieczytelnych, błędnych, z niepełnymi danymi, a dodatkowo w przypadku przystąpienia do Programu w Salonie niepodpisanych przez Uczestników. W przypadku wcześniejszego wydania Karty stosuje się postanowienia pkt. I podpunkt 7 Regulaminu, przy czym w przypadku braku adresu do korespondencji, wypowiedzenie nie jest wymagane.
4. Uczestnik powinien powiadomić W.KRUK o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych w Formularzu w terminie 10 dni od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia W.KRUK o zmianach w danych ujętych w Formularzu obciążają Uczestnika.

B. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej W.KRUK:
1. Osoba przystępująca do Programu w Aplikacji Mobilnej musi pobrać aplikację mobilną W.KRUK, założyć konto w aplikacji, przystąpić do Programu oraz wypełnić swoje dane w formularzu udostępnianym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Za pomocą systemu Uczestnikowi przydzielany jest numer Karty i generowany jest kod QR wyświetlany w Aplikacji Mobilnej. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i przydzielany jeden kod QR na podstawie adresu email podanego przez Uczestnika.
Uczestnik przystępując ponownie do Programu, podając nowy adres email (inny niż podany uprzednio przy przystępowaniu do Programu) będzie traktowany, jako osobny Uczestnik, z osobnym kontem w Programie. W przypadku podania przez Uczestnika przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej adresu e-mail innego niż podany uprzednio przez Uczestnika, W.KRUK nie będzie dokonywał transferów Punktów między kontami.
2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić rubrykę z danymi, podając swoje dane osobowe w sposób pełny i zgodny z prawdą.
3. Uczestnik osobiście modyfikuje swoje dane i zmienia je w Aplikacji Mobilnej. Uczestnik nie jest zobowiązany do powiadamiania W.KRUK o zmianach w danych podanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, ale ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z ich błędnego podania lub braku ich aktualizacji.

C. Za pośrednictwem SI:
1. Osoba przystępująca do Programu w SI musi zarejestrować konto w SI i z pozycji zalogowanego Klienta w zakładce Karta Stałego Klienta wypełnić formularz przystąpienia do Programu.
Na tej podstawie zakładane jest konto Uczestnika i nadawany numer Karty.
Na podany przez Uczestnika adres e-mail W.KRUK przesyła wiadomość z numerem Karty.
Numer Karty przesłany na adres e-mail podany przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem SI może posłużyć do integracji Karty z kontem w Aplikacji Mobilnej, na następujących zasadach: należy pobrać Aplikację Mobilną na urządzenie mobilne i zalogować się danymi logowania do SI (adres mailowy i hasło), przez co nastąpi automatyczna integracja Karty z kontem Uczestnika.

III KARTA PROGRAMU

1. Karta wydawana jest po złożeniu przez Uczestnika w Salonie należycie wypełnionego i podpisanego Formularza i akceptacji Formularza przez W.KRUK. Transakcja, do której został wydrukowany paragon i w związku, z którą wydano Kartę jest pierwszą transakcją Uczestnika zarejestrowaną na Karcie. Do każdej Karty przypisane jest konto Uczestnika, na którym zapisywane są Punkty. Każdy z Uczestników posiada unikalny numer Karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie niebędące posiadaczami danej Karty. Karta stanowi własność W.KRUK. W.KRUK może wprowadzić procedurę wymiany Kart na nowe z przepisaniem stanu punktów.

2. Karty są wydawane zgodnie z Regulaminem bez opłat. W przypadku przystąpienia do Programu w Salonie Uczestnik otrzymuje Kartę W.KRUK bezpośrednio po akceptacji przez W.KRUK należycie wypełnionego i podpisanego Formularza złożonego przez Uczestnika.
Karta PLATINIUM zostaje przesłana Uczestnikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie miesiąca od spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu. Wydanie Karty PLATINIUM nie wymaga wniosku Uczestnika.

3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

4. Karta nie jest zbywalna i nie może być przekazywana osobom trzecim.

5. Rodzaje Kart:
• Karta W.KRUK – karta numeryczna (niebędąca kartą imienną) wydawana jest na podstawie Regulaminu na podstawie Formularza.
• Karta PLATINIUM – imienna karta numeryczna wydawana na podstawie Regulaminu, po przekroczeniu przez Uczestnika łącznego obrotu brutto w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) PLN z tytułu zakupu towarów i/lub usług. Obrót musi być zarejestrowany dzięki Karcie W.KRUK na koncie Uczestnika w przeciągu dwóch kolejnych lat i ma być potwierdzony zapisami w systemie transakcyjnym. Należności zwrócone Uczestnikowi w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami pomniejszają obrót, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Karta w postaci fizycznej nie będzie wydawana w przypadku przystąpienia do Programu w SI. W takim przypadku numer Karty przystępującego do Programu wyświetla się po zalogowaniu przez Uczestnika w SI.

7. Karta w postaci fizycznej nie jest wydawana w przypadku przystąpienia do Programu poprzez Aplikację Mobilną W.KRUK. W takim przypadku danemu Uczestnikowi przypisywany jest kod QR na urządzeniu przenośnym.

IV USZKODZENIE, ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY PROGRAMU

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub innej utraty Karty Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić W.KRUK listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W.KRUK informuje, że pracownicy Salonów nie posiadają uprawnień do dokonania blokady Kart. Pracownicy W.KRUK podejmują działania w celu zablokowania Karty wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika.

2. W.KRUK nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty w przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił W.KRUK o fakcie utraty Karty. W szczególności W.KRUK nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty. Karty, która została zablokowana nie można dalej używać. W przypadku odnalezienia Karty uprzednio zablokowanej należy ją zwrócić W.KRUK.

3. W przypadku blokady Karty, o której mowa w pkt. IV podpunkt 1 Regulaminu dotychczas zgromadzone Punkty na koncie Uczestnika zostaną przepisane na nowe konto wyłącznie na wyraźne życzenie Uczestnika zgłoszone w Salonie. Uczestnikowi zostanie wydana w Salonie nowa Karta bezpośrednio po w/w zgłoszeniu. Przepisanie Punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika na nowe konto nastąpi w terminie 30 dni od dnia w/w zgłoszenia.

4. W przypadku zagubienia lub utraty urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją Mobilną W.KRUK obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku zgubienia lub utraty Karty fizycznej.

V KORZYSTANIE Z KARTY PROGRAMU

1. Korzystanie ze stałego rabatu:

1.1. Do każdej Karty przypisany jest stały rabat na zakup towarów oferowanych w Salonach i SI (z wyłączeniem zegarków marki ROLEX) wynoszący: (I) w przypadku Kart W.KRUK – 5 (pięć) %, aktywny w systemie Programu od drugiej transakcji Uczestnika, do której został wydrukowany paragon zarejestrowanej na Karcie W.KRUK, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od wydania Karty, (II) w przypadku Kart PLATINIUM – 10 (dziesięć) %, aktywny w systemie Programu od następnego dnia po przekroczeniu wymaganego obrotu na Karcie, o którym mowa w pkt. III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu. Stały rabat przysługuje od regularnych cen detalicznych brutto towarów oferowanych w Salonach i SI (z wyłączeniem zegarków marki ROLEX). Stały rabat może ulegać zmianie na podstawie decyzji W.KRUK.

1.2. Stały rabat przypisany do Karty Uczestnik może zrealizować począwszy od drugiej transakcji Uczestnika, do której został wydrukowany paragon, zarejestrowanej na Karcie W.KRUK, nie wcześniej niż po 24 godzinach od jej wydania. Nie udziela się stałego rabatu do transakcji, w związku z którą wydano Kartę W.KRUK.

1.3. W przypadku transakcji, w których wymieniane są Punkty na Nagrody nie obowiązuje rabat stały przypisany do Karty.

1.4 Stałe rabaty nie łączą się z rabatami lub innymi promocjami wynikającymi z aktualnych promocji odpowiednio w Salonach i/lub SI, chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

1.5. W przypadku korzystania ze stałego rabatu, inaczej niż w przypadku wymiany Punktów na Nagrody, stan Punktów na koncie Uczestnika nie podlega zmniejszeniu.

2. Gromadzenie Punktów:

2.1. Punkty można gromadzić na poniższych zasadach od pierwszej transakcji zakupu, do której został wydrukowany paragon, zarejestrowanej na Karcie W.KRUK. Stan Punktów Uczestnik może sprawdzić w Salonie lub w SI oraz w Aplikacji Mobilnej po przypisaniu przez Uczestnika Karty do konta Uczestnika zgodnie z pkt. V podpunkt 2.3 Regulaminu.

2.2. W Programie stosuje się następujące zasady naliczania Punktów za dokonane transakcje:
• Punkty są naliczane za zakupy w Salonach i w SI uczestniczących w Programie;
• jeden Punkt jest naliczany za równowartość 1 zł w regularnej cenie detalicznej brutto towaru zakupionego w Salonach lub w SI uczestniczących w Programie lub w wynagrodzeniu za usługę zrealizowaną przez W.KRUK w Salonach lub w SI uczestniczących w Programie, z zastrzeżeniem poniższych zapisów,
• jeżeli wartość rabatów udzielonych ogółem do danej transakcji jest większa niż wartość stałego rabatu przypisanego do Karty Uczestnika (zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. V podpunkt 1.1. Regulaminu) to Punkty nie są naliczane w odniesieniu do takiej transakcji,
• w przypadku transakcji, w których wymieniane są Punkty na Nagrody, to Punkty nie są naliczane w odniesieniu do takiej transakcji.

2.3. W celu zapisu Punktów na Karcie:

2.3.1 W przypadku zakupu w Salonie: Uczestnik powinien okazać Kartę kasjerowi Salonu lub kod QR w Aplikacji Mobilnej przed zakończeniem transakcji (przed rozpoczęciem drukowania paragonu), Punkty są zapisywane w systemie Programu automatycznie po umieszczeniu przez kasjera Karty w czytniku kart lub zeskanowaniem przez niego kodu QR z Aplikacji Mobilnej przed zakończeniem transakcji (rozpoczęcie drukowania paragonu). Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 (czterdziestu ośmiu) godzinach od momentu dokonania transakcji, za którą Punkty zostały naliczone (wydrukowania paragonu).

2.3.2 W przypadku zakupu w SI: Punkty z tytułu zakupu są zapisywane w systemie Programu po 30 dniach od dokonania transakcji i wydruku paragonu. Uczestnik może przypisać do konta w SI Kartę fizyczną, w tym celu powinien zarejestrować konto na www.wkruk.pl, zalogować się i w zakładce Karta Stałego Klienta wpisać numer Karty, a następnie potwierdzić link aktywacyjny wysłany na adres mailowy podany przy zakładaniu konta w SI. Po przypisaniu Karty do konta Uczestnika Punkty są zapisywane w systemie Programu po 30 dniach od dokonania transakcji za pośrednictwem SI, potwierdzonej wydrukowaniem paragonu. Korzystanie z Punktów naliczonych z tytułu transakcji dokonywanych za pośrednictwem SI jest możliwe po 30 dniach od momentu dokonania transakcji, za którą Punkty zostały naliczone (i po wydrukowaniu paragonu).

2.4. Niedozwolone jest pozostawianie Kart w Salonie lub podawanie numeru Uczestnika w Programie lub kodu QR przypisanego danemu Uczestnikowi w celu późniejszego zapisywania Punktów. Karty pozostawione z naruszeniem niniejszego podpunktu lub konta Uczestników naruszających niniejszy podpunkt podlegają natychmiastowemu zablokowaniu i zatrzymaniu przez W.KRUK. Dalsze sankcje stosowane są zgodnie z Regulaminem.

2.5. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy pomocy Karty. Zapisy Punktów na Karcie Uczestnika (do której przypisane jest konto Uczestnika) dokonywane są z zastrzeżeniem pkt. V ppkt 2.3 Regulaminu odrębnie dla każdej transakcji po 48 (czterdziestu ośmiu) godzinach od dokonania każdej z nich.

2.6. Za podstawę do zapisania Punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie transakcji przez Uczestnika w Salonie lub SI, tj. dokonanie zakupów towarów i/lub nabycie usług potwierdzone wydrukiem paragonu. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości, co do podstawy zapisania Punktów W.KRUK ma prawo w przypadku zakupu w Salonie zatrzymać Kartę i zablokować konto, wstrzymać wydanie Nagrody lub przyznanie stałego rabatu do czasu wyjaśnienia sprawy, natomiast w przypadku zakupu w SI wstrzymać wydanie Nagrody lub przyznanie stałego rabatu do czasu wyjaśnienia sprawy.

2.7. W przypadku zwrotów w SI (na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży), Punkty związane z taką sprzedażą są odejmowane z Karty lub konta Klienta. Jeżeli przed odjęciem Punktów, Uczestnik skorzystał z Nagrody, Organizator może żądać zwrotu równowartości Nagrody w gotówce, jeżeli Uczestnik dokonywał transakcji lub zwrotów sprzecznie z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w szczególności transakcje zostały dokonane wyłącznie celu uzyskania Nagrody z zamiarem odstąpienia od umowy/umów. Decyzję taką podejmuje Organizator po rozważeniu okoliczności sprawy.

2.8. Uczestnik, który nie okazał Karty Programu lub kodu QR za pomocą Aplikacji Mobilnej przy dokonywaniu transakcji w Salonie przed jej zakończeniem (przed wydrukowaniem paragonu) nie otrzymuje Punktów. Uczestnik, który po wydaniu Karty nie dokonał przypisania Karty do swojego konta w SI nie otrzymuje Punktów z tytułu zakupu w SI.

2.9. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika przez W.KRUK w przypadku, gdy Uczestnik zwróci, o ile zwrot jest dopuszczalny, nabyte towary lub usługi objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych towarów lub usług. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia ceny/wynagrodzenia.

2.10. Jeżeli wskutek awarii komputera lub innego błędu systemowego nie można w danej chwili zapisać zdobytych w Salonie Punktów, kasjer Salonu wypisuje reklamację Klienta (zwaną dalej „Reklamacją”). W takim przypadku W.KRUK naliczy Punkty na konto Uczestnika na podstawie Reklamacji Klienta, do której załączony zostanie skan paragonu lub faktury potwierdzające transakcję. W takiej sytuacji Punkty pojawią się automatycznie na koncie Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od daty transakcji objętej Reklamacją Klienta. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Zdania poprzedzające stosuje się odpowiednio w razie, gdy wskutek awarii komputera lub innego błędu systemowego nie można w danej chwili zapisać zdobytych w SI Punktów.

3. Punkty dodatkowe

W.KRUK może przyznawać Uczestnikom punkty dodatkowe w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez W.KRUK lub Partnera Programu. Punkty takie mogą być przyznawane wyłącznie według zasad określonych w materiałach informacyjnych lub regulaminach dotyczących takich programów.

4. Wymiana Punktów na Nagrody:

4.1. Punkty mogą być wymienione na Nagrody w Salonie i w SI. W.KRUK jest uprawniony do czasowego wyłączenia możliwości wymiany Punktów na Nagrody w SI. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.2. Wymiany Punktów na Nagrody może dokonać Uczestnik. W celu stwierdzenia tożsamości Uczestnika przy wymianie Punktów w Salonie pracownik W.KRUK może prosić Uczestnika o potwierdzenie jego tożsamości poprzez okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

4.3. Wymiana Punktów na Nagrody w postaci rabatów odbywa się w następujący sposób:
• Uczestnik jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrody w postaci rabatów w przypadku posiadania co najmniej 1.000 Punktów zapisanych w systemie Programu;
• Punkty można wymieniać na Nagrody w postaci rabatów o wartości wskazanej przez Uczestnika wynikającej z zastosowania przeliczenia: każde 10 Punktów odpowiada 1 zł rabatu z zastrzeżeniem, iż (i) minimalna wartość rabatu wynosi 50 zł, a maksymalna wartość rabatu nie więcej niż 50 % wartości ceny/wynagrodzenia w transakcji, w której są realizowane Punkty (ii) Punkty nie podlegają wymianie na Nagrody w postaci rabatów w przy zakupie zegarków marki ROLEX. Realizacja rabatu odbywa się na życzenie Uczestnika (i) w Salonie – po okazaniu Karty Programu lub (ii) w SI – po przypisaniu przez Uczestnika Karty do konta Uczestnika zgodnie z pkt. V podpunkt 2.3 Regulaminu;
• Wykorzystanie Nagrody w postaci rabatu pomniejsza pulę Punktów Uczestnika o wartość punktową rabatu zgodnie z przelicznikiem zawartym w punkcie XII Regulaminu;
• Nagroda w postaci rabatu może być wykorzystana w Salonie lub SI podczas dokonywania transakcji (z wyłączeniem transakcji zakupu zegarków marki ROLEX);
• Otrzymanie Nagrody w postaci rabatu w Salonie Uczestnik potwierdza na formularzu realizacji Nagrody;
• Nagrody w postaci rabatów przysługują wyłącznie od regularnych cen detalicznych brutto (cen pierwotnych) towarów, z wyłączeniem zegarków marki ROLEX. Za regularną cenę detaliczną brutto (cenę pierwotną) towaru uznaje się cenę obowiązującą w momencie wprowadzenia danego towaru do sprzedaży odpowiednio w Salonach i/lub SI;
• W przypadku transakcji, w których są wymieniane Punkty na Nagrody nie mają zastosowania rabaty lub inne promocje wynikające z aktualnych promocji odpowiednio w Salonach i/lub SI, chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

4.4. Nagrody przedstawione w pkt. XII Regulaminu mogą ulegać zmianom.

4.5. Nagrody w formie rzeczowej, w tym w formie usług, o ile są dostępne w ramach Programu wydawane są w sposób określony w materiałach promocyjnych Programu. W.KRUK jest uprawniony do wyłączania poszczególnych towarów przy wymianie Punktów na Nagrody. Uczestnik jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrody w formie rzeczowej w przypadku posiadania, co najmniej 1.000 Punktów zapisanych w systemie Programu. Warunkiem dostarczenia Nagrody jest jej dostępność w magazynie W.KRUK. W przypadku, gdy Nagroda zamówiona przez Uczestnika nie jest już dostępna w Programie, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie i W.KRUK zwróci na konto Uczestnika Punkty w ilości odpowiadającej zamówionej Nagrody. W.KRUK zapewnia dostarczenie Nagród wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.6. Nagrody, o ile podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wydawane są zgodnie z przepisami prawa.

4.7. Uczestnik może zrealizować w ramach jednej transakcji tylko jeden rabat wynikający z ilości naliczonych Punktów.

5. Transfer Punktów

Posiadacz Karty nie może przekazać zebranych przez siebie Punktów innemu Uczestnikowi.

6. Nieprzepisowo zdobyte Karty lub Punkty

6.1. Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie Formularza zawierającego nieprawdziwe dane lub sfałszowanego. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu Karta jest blokowana.

6.2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są Punkty naliczone w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Punkty takie podlegają unieważnieniu i nie ma możliwości ich wymiany na Nagrody.

6.3. W.KRUK ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył Punkty lub Kartę w sposób niezgodny z Regulaminem.

VI DZIAŁALNOŚĆ BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem Kart Uczestnicy mogą uzyskać w Biurze Obsługi Klientów W.KRUK:
• listownie na adres: W.KRUK SA, ul. Pilotów nr 10, 31-462 Kraków, z dopiskiem „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”;
• pocztą elektroniczną na adres klubdlaprzyjaciol@wkruk.pl
Powyższe dane teleadresowe BO mogą ulec zmianie.

2. W interesie ochrony danych Uczestników oraz bezpiecznego stosowania Kart, Biuro Obsługi Klientów w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady przez Uczestnika ma prawo przed spełnieniem prośby zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika.

3. W przypadku odmówienia udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące tożsamości Uczestnika W.KRUK nie jest zobowiązana do wypełnienia tej prośby.

4. Jeżeli pracownik Biura Obsługi Klientów uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla zapytania zgłoszonego telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby ustnej w formie pisemnej. W takim przypadku informacje ustne tracą ważność.

5. W przypadku osób odnoszących się do spraw dotyczących 1000 lub więcej Punktów, pracownik Biura Obsługi Klientów ma prawo prosić o potwierdzenie ustnej prośby w formie pisemnej.

6. Prośby może składać wyłącznie Uczestnik lub upoważniona przez niego w formie pisemnej osoba. Upoważnienie musi być przedstawione Biuru Obsługi Klientów przy składaniu prośby.

VII REKLAMACJE

Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie należy zgłaszać do Biura Obsługi Klientów.

VIII PROMOCJE I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

Dla podniesienia atrakcyjności Programu, W.KRUK ma prawo do ogłaszania promocji lub akcji marketingowych na okres przejściowy, dla których wprowadza stronę trzecią, jako partnera Programu (zwanego w Regulaminie „Partnerem Programu”) na czas trwania promocji. W odniesieniu do takich promocji zastosowanie mają odrębne regulaminy poszczególnych promocji.

IX WAŻNOŚĆ KART PROGRAMU I PUNKTÓW

1. Punkty utrzymują ważność w okresie 2 (dwóch) lat od momentu zdobycia ich przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie.

2. W.KRUK zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu na korzyść Uczestników.

3. W.KRUK ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika lub unieważnić Punkty znajdujące się na jego Karcie, jeżeli Uczestnik nie będzie aktywny przez okres powyżej 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Pod pojęciem braku aktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał transakcji w Salonie lub w SI przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od ostatniej transakcji zapisanej na Karcie Uczestnika.

4. Karty W.KRUK wydawane są Uczestnikom na czas trwania Programu.

5. Karty PLATINIUM wydane po dniu 01.06.2018 roku wydawane są bezterminowo.

6. W okresie od dnia spełnienia warunków, o których mowa w punkcie III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu do dnia otrzymania przez Klienta Karty PLATINIUM, Klient ma prawo dokonywać zakupów w Salonach W.KRUK przy użyciu Karty W.KRUK na zasadach określonych Regulaminem jak dla posiadacza Karty PLATINIUM.

X ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. W.KRUK może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.

2. Obwieszczenie o zakończeniu Programu musi być zamieszczone przez W.KRUK na stronie internetowej wkruk.pl lub wystawione w Salonach biorących udział w Programie z wyprzedzeniem przynajmniej 60 (sześćdziesiąt) dni.

3. Po zakończeniu Programu nie będzie można gromadzić Punktów. Uczestnicy mogą wykorzystać Punkty zebrane w Programie do dnia jego zakończenia.

XI RAMY CZASOWE PROGRAMU

1. Program wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 roku.

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

XII NAGRODY I ICH WARTOŚĆ PUNKTOWA

Każde 10 Punktów uprawnia do wymiany na 1 zł rabatu przy zakupie w Salonach lub SI towarów innych niż zegarki marki ROLEX. Minimalna wartość rabatu wynosi 50 zł, a maksymalna wartość rabatu wynosi nie więcej niż 50 % wartości ceny/wynagrodzenia w transakcji, w której są realizowane Punkty.
W ramach Programu przyznawane są następujące dodatkowe rabaty:

Dodatkowe rabaty

Karta W.KRUK

Karta PLATINIUM

Usługi o charakterze napraw30%50%
Opieka nad biżuterią (produkty z brylantami) po zakupie (odświeżanie) wyłącznie przy aktywnej Karciegratisgratis

Opieka nad biżuterią (inną niż produkty z brylantami i obrączki) po zakupie (odświeżanie) wyłącznie przy aktywnej Karcie:
a) do 2 lat od daty zakupu
b) po 2 latach od daty zakupu (pod warunkiem technologicznej możliwości odświeżenia)

gratis
39 zł
gratis
29 zł
Opieka nad obrączkami po zakupie (odświeżanie, zmiana rozmiarów) wyłącznie przy aktywnej Karciegratisgratis

XIII DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestnika podane w związku z uczestnictwem w Programie są przetwarzane przez W.KRUK, jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez W.KRUK, a także na podstawie zgody Uczestnika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od W.KRUK informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez W.KRUK na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie uczestnictwo w Programie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od uczestnictwa w Programie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie. W takim przypadku wydana Karta zostanie zablokowana, wszystkie Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od W.KRUK dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie, a także po zakończeniu uczestnictwa Uczestnika w Programie, na czas zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach W.KRUK na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Uczestnika – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez W.KRUK do potrzeb i zainteresowań Uczestnika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą W.KRUK na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

XIV AKTUALIZACJE REGULAMINU

1. Aneks do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK z dnia 27.08.2020.
2. Aneks do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK z dnia 19.11.2020.